logo

RTP (ప్లేయర్‌కి తిరిగి వెళ్ళు)

99%

రీల్ రాజీనామా

--

లక్కీ స్పిన్

--

విన్ వేస్

--

గరిష్ట విజయం

100x

హిట్ రేటు

--

అస్థిరత

--

వాటాల పరిధి

--

ఈ గేమ్ గురించి

కేనో (బిసి ఓరిజినల్స్): గేం రివ్యూ & థీమ్BC.GAMEలో కేనో మనసులో డూకుట తీయడానికి అంతరించని లాటరీ-శైలి గేమ్ కదిలిపేందుకే, అది ప్రాణాంతకోనే చక్కని ఉత్సాహంతో పూర్తి అందరినీ అడుగుతూ ఉంటుంది. అష్టపదించే విస్తీర్ణం, తదుపరితలం నుండి మంచిపాటులను సృష్టించాలనిపిస్తది. ప్రతి రౌండు తేలికపాటు ముగింపు చేయించి ముగింపును తీరగండి వరకు ఆప్యాయమైన అనుకుంటుంది. ఇదేఏమిటి, ప్రతీసారీగా నిజంగా కాలుగుతున్న కొత్త యాంత్రిక జయం.

ఒకటిగా ప్లే కోసం తయారుచేసిన కేనో, మన ఇంటిలో ఉండండిన జీవంత కేసినో ప్రపంచంలో నటించే స్పందనాత్మక గేమింగ్ అనుభవాన్ని తీస్తుంది. ఈ గేమ్ స్లీక్ డిజైన్, అలాంటి స్ఫూర్తివంతమైన గేమ్ప్లే, సమాధానం తీసుకోవడానికి సూక్ష్మమనే సరికొడతలు ప్రదానం చేస్తుంది, అది పొతే కాబట్టి ఆడిలోకి నుండి కేసినో ప్రపంచానికి దుప్పట్టులు తెలియజేస్తుంది.

సాధారణ ప్రధానంగా గేమ్‌లాటరీ స్టైల్ గేమ్‌పై కేనోకు రంగం రంపగలండి BC.GAME లో. అనేక ఆన్‌లైన్ కేసినో గేమ్‌లలోని సూక్ష్మ రూపాంతరాలు, విజయం లేదా తిరిగి రణకథ పెరుగువలంటే మీ గెలిచిన గ్రేకు బలమెంతో గుర్తించడంలో శక్తిసాధారణ రాండ్లు మాయాపడవచ్చు. ఈ కారణంగా, విజయాలను కల్పించడంలో కేనో పంపిన నియమాలను అర్థం చేసుకోవాలనిపిస్తుంది.

మీరు ఈ సంఖ్యా నిర్వహణా దుర్వరులకు ఈ నంబర్ ప్రయాణంలో ఓ మరియు విజయాలను చేయడానికి నేర్చుకొనుచున్నారో, అది కడిపివేయడం అతీపెద్దది. ఈ కారణంగా, మీరు గెలవాలని, మీరు గెలిపోవాలని ఆ నియమాలను మరియు గేమ్ ఎలా పనిచేస్తుందానో మీరు అర్ధం చేయాలి. ఈ నంబర్ ప్రేరక నయంత్రకుడు ఈ నిజాంకంలో ఈ ఫలితాలే నిర్ణయించేస్తారు. ఇక్కడ ఇప్పటికే ఈ నంబర్లు స్మందించి హామీలు పెట్టానబడ్డాయినా, మీరు గైర్నియర్ అయిన గేమ్లపై ప్రతిష్ట పెంపవచ్చు. కేనోపై BC.GAMEలో రమ్మంకునే వియోగంతో లాగడం, కేసినో ప్రపంచంలో ఉన్న హెచ్చరిక సపోర్టర్స్‌కు గోచరంగా ఉంటుంది. ఆపరేషన్లోని వాల్యూమ్ పదార్థాలు బలమెంతో ఏమి గళికే వాటా కలుగుతాయి.

గేమ్‌ప్లే మరియు ట్యుటోరియల్‌BC.GAMEలో మీ కేనో ప్రయాణం మొదటి అడ్డగోడ అయినప్పుడు, ఆకృతీకరించని ఇంటర్‌ఫేస్ మరియు సూక్ష్మ నియమాలను ధరించే యొక్క సరళ నియమాలను ధరించారు. మొదట దశ ఎంటీరూ, ఎంతో సంఖాలనుండి వేటన్నార ఉంచండి మరియు మీ విజయాలను పరిశీలించడానికి ఎక్కువ సంఖ

తాజా పందెం & రేస్
ప్రొవైడర్ గురించి
గేమ్ ప్రొవైడర్లు